08-560 247 80
/

Hyresvillkor MG Rental AB

1. Tillämplighet
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.
2. Hyresobjekt
2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens/Finansbolagets egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens/finansbolagets äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.
2.2 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. Hyrestagaren svarar för lastning och lossning.
2.3 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.
2.4 Fel som upptäcks vid vår efterkontroll och som ej kan hänföras till normalt slitage, debiteras kunden i efterhand.
3. Användning
3.1 Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet.
3.2 Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens.
3.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.4 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet, förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.
4. Hyrestid
4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.2.
4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.
5. Ersättning
5.1 Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.
5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per månad enligt uthyrarens prislista.
5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
5.4 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
5.5 Hyra betalas kontant till Uthyraren vid återlämnande, eller vid uthyrning för längre tid än en månad, var fjortonde dag. Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering av ej betald kontantorder utgår fakturering/expeditionsavgift om 80 kr exkl. moms.
5.6 Fakturabeloppet skall vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24% per år samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 60 kr exkl. moms.
5.7 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.
6. Ansvar
6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
6.2 Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage.
Hyrestagaren skall vid driftstörning I hyresobjektet kontakta Uthyraren och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte.
6.3 Uthyraren ersätter ej kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.
6.4 Hyrestagaren är skyldig att tillåta Uthyraren att besiktiga objektet på arbetsplatsen.
6.5 Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren.
6.6 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
7. Försäkring
7.1 Det åligger Hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat under hyrestiden.
7.2 Är hyresobjektet försäkrat genom MG Rental AB skall skada anmälas till oss omgående, vid stöld skall polisanmälan göras.
7.3 Hyra debiteras tills skade- och ev. polisanmälan inkommit till Uthyraren.
7.4 Eventuell självrisk debiteras Hyrestagaren.
8. Hävande
8.1 Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.
9. Tvist
9.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.
Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.