08-560 247 80
/

INTEGRITETSPOLICY FÖR MG RENTAL

MG Rental värnar om sina Kunders personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur MG Rental samlar in och använder Kundens personuppgifter. Den beskriver också Kundens rättigheter gentemot MG Rental och hur Kunden kan göra sina rättigheter gällande.

MG Rental är att betrakta som personuppgiftsansvarig, enligt GDPR, för den behandling av personuppgifter som MG Rental utför avseende Avtal som tecknas med MG Rentals Kunder.

Som Personuppgiftsansvarig är MG Rental skyldig att behandla aktuella personuppgifter i enlighet med GDPR samt övriga lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

I de fall Kundens personuppgifter även behandlas av en leverantör till MG Rental, för ändamålet nedan, så har MG Rentals leverantör motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och det framgår av MG Rentals personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell leverantör. I de fall MG Rental kan anses som personuppgiftsbiträde har MG Rental motsvarande skyldigheter som aktuell personuppgiftsansvarig avtalat med sina kunder eller representanter.

1 MG Rentals behandling

Genom att ingå Avtal med MG Rental samtycker Kunden till att MG Rental samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter för Avtals fullgörande, administration av hyresförhållandet, organisation och planering av MG Rentals arbete, upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).
Kunden samtycker även att personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land som inte ingår i EU/EES) för ovanstående ändamål.
Kunden ska även tillse att det föreligger ett giltigt samtycke eller annan laglig grund till behandling för ovanstående ändamål för sådana personuppgifter som Kunden lämnar till MG Rental inom ramen för Avtalet. Vid marknadsföring kan MG Rental även komma att kontakta Kunden via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

2 Kundens behandling

Om personuppgifter behandlas inom ramen för Avtalet för vilka MG Rental är personuppgiftsansvarig enligt lag ska Kunden vara MG Rentals personuppgiftsbiträde för sådana personuppgifter. Kunden förbinder sig därför att iaktta tillämplig lag, villkoren i Avtalet samt MG Rentals löpande instruktioner vid behandling av personuppgifter.
MG Rental har rätt att kontrollera den behandling av personuppgifter som utförs av Kunden och att erhålla tillträde till lokaler och datorutrustning mm. i erforderlig omfattning för detta ändamål. Kunden ska även tillåta de inspektioner som Datainspektionen eller annan berörd part kan kräva för upprätthållandet av en korrekt behandling av personuppgifter.

3 Registrerades rättigheter

Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av MG Rental och för vilka MG Rental är personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta MG Rental, på info@mgrental.se.

Varje registrerad har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.