08-560 247 80
/

Skarvkabel 400V 20-25m 32amp

Skarvkabel

400V 20-25m 32amp 6mm²

GRUNDHYRA: 24 kr DYGNSHYRA: 39 kr ex. moms