08-560 247 80
/

SKARVKABEL 230V 2.5KVCM

GRUNDHYRA: 12 kr DYGNSHYRA: 22 kr ex. moms